Ochrana súkromia

1. Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou snowflake media s. r. o., Košťany nad Turcom 277, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 52 962 598, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vl. č. 74192/L

Totožnosť a kontaktné údaje správcu :

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť snowflake media s. r. o. (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu:

snowflake media s. r. o.

so sídlom: Košťany nad Turcom 277, 038 41 Košťany nad Turcom IČO: 52 962 598

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 74192/L

Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť snowflake media s. r. o. chráni vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím. Všetci zamestnanci tejto spoločnosti sú viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje zákazníkov nesmú poskytovať tretím stranám.

2. Spracovanie osobných údajov

Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje manuálne alebo automatizovane. Osobné údaje sú uložené v zabezpečených databázach, fyzicky sa nachádzajú v zabezpečených skriniach umiestnených v priestoroch správcu. Správca vyhlasuje, že všetky spracované osobné údaje, prípadne ich nevyhnutné predávanie, bude plne zabezpečené v súlade s platnými právnymi predpismi, upravujúcimi ochranu osobných údajov a s právnymi predpismi regulujúcimi sprostredkovateľskú činnosť Správcu.

Spoločnosť snowflake media s. r. o. ako Správca poveruje spracovaním osobných údajov aj ďalšie subjekty tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre Správcu za účelom a spôsobom, ktorý mu stanoví Správca. Správca poskytuje Spracovateľom len údaje nevyhnutne potrebné na zabezpečenie svojich služieb. Subjekt využíva napr. služby prepravných spoločností.

Ďalší príjemcovia osobných údajovďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov)firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), HeurekaShopping s.r.o. (spracovanie e-mailu pre zasielanie e-mailového dotazníka spokojnosti), Websupport s.r.o.(správa serverov a hostingu), Onlinebird s.r.o.( správa a administrácia e-shopu). Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou ReMax Courier Service, spol. s r.o., Vector Parks Rača, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, snowflake media s. r. o., Košťany nad Turcom 277, 038 41 Košťany nad Turcom, mob. :+421 949 749 929, hello@snowflakeclothing.com (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, telefón, e- mail) budú poskytnuté aj tomuto dopravcovi.

3. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb uchovávame v zmysle osobitných zákonov a právnych predpisov, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.

4. Práva dotknutej osoby

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup k vašim údajom – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu vašich údajov – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz vašich údajov (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, môžete nás požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom Formulára žiadosti o prístup k osobným údajom.

V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na poverenú osobu, ktorej adresa je hello@snowflakeclothing.com alebo písomne na adresu: snowflake media s. r. o., Košťany nad Turcom277, 038 41 Košťany nad Turcom. Naša poverená osoba preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.

Ak ste presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Platné odo dňa 26.02.2020