Všeobecné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu www.melondizajn.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť

snowflake media s. r. o.
so sídlom: Košťany nad Turcom 277, 038 41 Košťany nad Turcom
IČO: 52 962 598
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 74192/L

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky vyššie uvedené zákony v platnom znení.
V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

Článok I.
Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Doručovateľ je spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Logisické centrum Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika.

Článok II.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.melondizajn.sk, svoj výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“, vyplní objednávkový formulár (e-mail, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet produktov (prípadne upresní parametre produktu) a vyberie spôsob platby (dobierka, bankovým prevodom na účet predávajúceho). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.melondizajn.sk sú záväzné. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdí aktívnym „kliknutím“, že sa oboznámil a súhlasil s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.melondizajn.sk. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru, dohodnutú v potvrdení objednávky, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) dobierkou alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, ďalej z dôvodu technickej chyby, zlyhania ľudského faktora alebo systému.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
Informácie o jednotlivých krokoch, vedúcich k uzatvoreniu zmluvy, vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávku skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a to faktúru (daňový doklad), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje).

Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom, alebo telefonicky. Zrušiť objednávku môže kupujúci najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Pre zrušenie objednávky treba napísať žiadosť na e-mailovú adresu melondizajn@gmail.com alebo zavolať na tel. číslo +421 949 749 929.

Článok III.
Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané v konečnej výške, vrátane DPH. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, uvedená vrátane všetkých poplatkov (poštovné, balné…), ktoré musí kupujúci pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Článok IV.
Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je na sklade je expedovaný najneskôr do 3 pracovných dní, pokiaľ je k dispozícii na sklade predávajúceho.

Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný najneskôr do 2 pracovných dní, pokiaľ je k dispozícii na sklade predávajúceho, od pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.

Dodacia lehota tovaru, ktorý je skladom, je v rámci územia SR v rozmedzí 1-3 pracovných dní.

Tovar, ktorý na sklade nie je, je vždy označený pojmom „NIE JE SKLADOM“. Jeho dostupnosť zákazník overí dotazom na email: melondizajn@gmail.com. Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom, ale je dostupný, je maximálne 30 pracovných dní, vo veľmi ojedinelých prípadoch môže byť dohodnutá aj dlhšia dodacia lehota.

Tovar je zasielaný prostredníctvom GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Logisické centrum Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika.

Poštovné a balné je 4 € pri doručení v rámci Slovenskej republiky spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Logisické centrum Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika.

Poštovné a balné je 7 € pri doručení v rámci Českej republiky spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Logisické centrum Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika.

Článok V.
Platobné podmienky

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu dvomi spôsobmi, a to:

1. bankovým prevodom na účet:
IBAN: SK1909000000005170169792
SWIFT: GIBASKBX

2. platobnou bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány Barion

Článok VI.
Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a podobne.

Článok VII.
Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Článok VIII.
Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ustanovení § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval, resp. neodstúpil od zmluvy, a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. IX týchto obchodných podmienok, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky, a zároveň má právo si účtovať aj ušlý zisk.
Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok IX.
Prevzatie tovaru

Kupujúci má povinnosť objednaný tovar riadne prevziať. Ďalej má Kupujúci povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a skutočnosť, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so zástupcom doručovateľa. Na základe takto vyhotoveného zápisu, doručeného predávajúcemu, môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z vád na reklamovanom tovare mu budú priznané len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou/ kuriérskou službou protokol.

Článok X.
Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite a vydá ho spotrebiteľovi. Najneskôr ho však vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho o uplatnení prostredníctvom e-mailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

snowflake media s. r. o.
so sídlom: Košťany nad Turcom 277, 038 41 Košťany nad Turcom
email: melondizajn@gmail.com
telefón: +421949 749 929

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je podľa § 3 ods. 2 tohto zákona Slovenská obchodná inšpekcia / Úrad pre reguláciu sieťových odvetví / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok XI.
Odstúpenie od zmluvy

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar, dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Spoločnosť snowflakemedia s. r. o. odporúča kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

Tovar nezasielajte spoločnosti snowflake media s. r. o. na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 zákona č. 102/2014 Z. z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov najlacnejším bežným spôsobom doručenia, ponúkaným predávajúcim.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z. z..

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok XII.
Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov kupujúcich (ďalej len „dotknutej osoby“) sa Prevádzkovateľ riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetky dáta poskytnuté Zákazníkom sú uchované a chránené pred zneužitím a nebudú poskytnuté tretím subjektom na ďalšie využitie. Dáta Zákazníka môžu byť využité len Prevádzkovateľom na účely štatistického spracovania a komunikácie so Zákazníkom. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečuje ich ochranu v maximálnej možnej miere.

Článok XIII.
Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi zabezpečuje Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/7632 139
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.melondizajn.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym „kliknutím“ pri potvrdení objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22.1.2023.

Článok XV.
Všeobecné obchodné podmienky pre darčekové poukážky a poukážky

Darčeková poukážka alebo poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona. Darčekovú poukážku alebo poukážku je možné uplatniť na internetovom obchode spoločnosti www.snowflakeclothing.com.

Druhy darčekových poukážok a poukážok:

  • Darčeková poukážka v nominálnej hodnote 30 €
  • Darčeková poukážka v nominálnej hodnote 50 €
  • Darčeková poukážka v nominálnej hodnote 100 €

Každá darčeková poukážka alebo poukážka má svoj jedinečný kód, hodnotu a stručné podmienky použitia. Platnosť darčekovej poukážky je od dátumu jej zakúpenia do 30.11.2023. Platnosť darčekovej poukážky alebo poukážky nie je možné predĺžiť.

Darčekovú poukážku je možné využiť v rámci jedného nákupu. Nie je možné ju uplatniť po častiach. Z darčekových poukážok sa nevydáva. Nedoplatok za nákup tovaru formou darčekovej poukážky je potrebné uhradiť finančnou formou.

Pri úhrade za tovar formou darčekových poukážok nie je možné použiť viacero darčekových poukážok ani kombináciu jednotlivých druhov darčekových poukážok, ani kombinovať ich s inými zľavami či akciami.

Darčeková poukážka je prenosná a môže ju uplatniť ktokoľvek, kto darčekovú poukážku resp. platný kód predloží pri platbe za tovar. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje spoločnosť novú/náhradnú darčekovú poukážku. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. Darčeková poukážka nie je predmetom DPH.

Príloha č. 1
Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Na adresu:
snowflake media s. r. o.
so sídlom: Košťany nad Turcom 277, 038 41 Košťany nad Turcom
telefón: +421949 749 929
e-mail: melondizajn@gmail.com

Týmto oznamujem, že odstupujem
od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): …………………………………

Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ……………
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ……………………..

Dátum ………………

(*) Nehodiace sa prečiarknite.